Detail aus Korpuskularmotiv Nr. 1

Detail aus Korpuskularmotiv Nr. 1 , 2003
Puzzles auf Aluminium
204 x 364 cm